სამოქმედო გეგმა

საზოგადოებრივი ცენტრები - სერვისებისა და ჩართულობის სივრცე სოფლად


ელექტრონული პეტიციების პორტალი - ICHANGE.GOV.GE


Data.gov.ge - ღია მონაცემების პორტალი


თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების გამჭვირვალობა და მონიტორინგის სისტემა


Budget Monitor - მოქალაქისთვის მარტივად ახსნილი საჯარო ფინანსები


მდგრადი განვითარების მიზნების ელექტრონული სისტემა


რეგულირების ზემოქმედების შეფასება (RIA)


საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა