ვალდებულებები

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობის მქონე საწარმოების ღიაობა და ანგარიშვალდებულება

ვალდებულება: სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობის მქონე საწარმოების ღიაობა და ანგარიშვალდებულება
ვალდებულების აღწერა:

სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობის მქონე საწარმოების ღიაობა და ანგარიშვალდებულება კორპორაციული პასუხისმგებლობის ამაღლების კუთხით ღია მმართველობის პარტნიორობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. აღნიშნულზე საპასუხოდ,  სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა სახელმწოფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არსებული სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების შესახებ. ამასთანავე, საწარმოები ვალდებული გახდებიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ანგარიშები არამხოლოდ ფინანსურ, არამედ მათი საქმიანობის შინაარსობრივ ნაწილზეც. საწარმოების ანგარიშვალდებულების და კორპორატიული პასუხისმგებლობის გაზრდის მიზნით, უწყება აგრეთვე, შეიმუშავებს კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელოს, რომელიც განსაზღვრავს საწარმოთა მართვის საერთო პრინციპებსა და მიმართულებებს.

შედეგი: სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობის მქონე კომპანიების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდილია და კორპორაციული მართვის ერთიანი სტანდარტი ჩამოყალიბებულია
ვადა: დაწყების თარიღი - ივნისი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
არსებული პროგრესი:
დასრულდა done iconსრულად შესრულდა

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ანგარიშგების პროცესის სრულყოფის მიზნით შემუშავდა უნიფიცირებული შაბლონი (ფორმა, სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია საწარმოების შესახებ), რომელიც ხელმისაწვდომია სააგენტოს ვებგვერდზე (www.nasp.gov.ge). შაბლონი შექმნილია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი მოქმედი საწარმოების ღიაობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) დაცვით და მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

  • საწარმოს დასახელება
  • საიდენტიფიკაციო კოდი
  • სახელმწიფოს წილი
  • საქმიანობის სფერო
  • იურიდიული მისამართი
  • ფაქტობრივი მისამართი
  • სამეთვალყურეო საბჭო
  • საკონტაქტო ინფორმაცია (ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი, სახელი და გვარი).

აღნიშნული ფორმის გამოყენებით სააგენტო შეძლებს საზოგადოებას წარუდგინოს სახელმწიფო საწარმოთა სურათი უნიფიცირებული სახით, შემდგომი გამოყენების მიზნით. გამართული ანგარიშგებისა და მონიტორინგის სისტემის დანერგვა კი უზრუნველყოფს სახელმწიფო საწარმოების ეფექტურ მართვას.

აგრეთვე, საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა, "50%-ზე მეტი სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების მართვის" სახელმძღვანელოს პროექტი, რომელიც  განსაზღვრავს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის ძირითად პრინციპებსა და საფუძვლებს. კორპორატიული/50%-ზე მეტი სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების მართვის სახელმძღვანელოს დამტკიცება დამოკიდებულია, "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს ახალი კანონის მიღებაზე. კანონის მიღების შემდეგ, ნორმატიული აქტის ცალკეული პრინციპები ასახული იქნება საწარმოების მართვის სახელმძღვანელოში.

სამდივნოს შეფასებით, ვალდებულება გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში სრულად შესრულდა, რადგან განხორციელებულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ორივე ეტაპი.


ეტაპები:

15.1. სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისთვის სააგენტოს მიერ განხორციელდება უნიფიცირებული შაბლონის შემუშავება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია საწარმოს სახელწოდების, საკონ

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სახელმწიფო 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების შესახებ უნიფიცირებული შაბლონის მიხედვით ინფორმაცია გამოქვეყნებულია სააგენტოს ვებ.გვერდზე.
ვადა
დაწყება
ივნისი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პასუხისმგებელი უწყება
სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ანგარიშგების პროცესის სრულყოფის მიზნით შემუშავდა უნიფიცირებული შაბლონი (ფორმა, სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია საწარმოების შესახებ), რომელიც ხელმისაწვდომია სააგენტოს ვებგვერდზე
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

15.2. სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელოს პროექტის შემუშავება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შემუშავებულია კორპორატიული მართვის სახელმძღვანელოს პროექტი სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოებისთვის
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პასუხისმგებელი უწყება
სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა, "50%-ზე მეტი სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების მართვის" სახელმძღვანელოს პროექტი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის ძირითად პრინციპებსა და საფუძვლებს
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!