ვალდებულებები

არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება

ვალდებულება: არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება
ვალდებულების აღწერა:

საქართველოს მთავრობის უცვლელი პრიორიტეტია კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმების მუდმივი გაუმჯობესება. მთავრობის მიზანს ანტიკორუფციული სტრუქტურების განვითარება და მათი ეფექტიანი საქმიანობის ხელშეწყობა წარმოადგენს, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს ყველა სახის, მათ შორის, კომპლექსური ფორმის კორუფცია.

ფორუმის წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციით, ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების გეგმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ არსებული ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერების ვალდებულება აიღო.

ვალდებულება ითვალისწინებს კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავებას, რომლის შესაბამისად, ანტიკორუფციულ დანაყოფებში უნდა შეფასდეს კორუფციული რისკები. ამასთან, ვალდებულების განხორციელება მიზნად ისახავს ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშგების გაძლიერებას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და მთავარი პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამმართველოს გაძლიერებას.

შედეგი: კორუფციის წინაამდეგ ბრძოლის კუთხით ძირითად ანტიკორუფციულ ორგანოებში ანტიკორუფციული დანაყოფების კორუფციული რისკების შეფასების ანალიზის ჩატარების საფუძველზე მათი ინსტიტუციური გაძლიერება უზრუნველყოფილია და ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულება გაზრდილია
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: იუსტიციის სამინისტრო
არსებული პროგრესი:
მიმდინარეობს done iconნაწილობრივ შესრულდა

საანგარიშო პერიოდში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს მიერ ანტიკორუფციული საბჭოსა და ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით შემუშავდა კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია. მეთოდოლოგიის სამუშაო ვერსიის მომზადების შემდეგ დოკუმენტი წარედგინა ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფისა და ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის წევრებს შენიშვნებისა და რეკომენდაციებისათვის, რომლებიც საბჭოს სამდივნომ მეთოდოლოგიის საბოლოო ვერსიაში ასახა. კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია წერილობითი პროცედურის საშუალებით საბჭომ 2019 წლის 30 დეკემბერს დაამტკიცა.

აღსანიშნავია, რომ ანტიკორუფციულ დანაყოფებში კორუფციული რისკების შეფასება დამოკიდებული იყო კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავებაზე, რომელიც სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ვადაზე გვიან დამტკიცდა. შედეგად, საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ კორუფციული რისკების შეფასება ვერ განხორცილდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ მოხდა ახალი მეთოდოლოგიით რისკების შეფასების შედეგად იმ საჭიროებების განსაზღვრა, რაც ხელს შეუწყობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და მთავარი პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამმართველოს შემდგომ გაძლიერებას. 

რაც შეეხება, ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშგების გაძლიერების მიმართულებით დაგეგმილ აქტივობას, ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ მოამზადა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ მთავრობის 390-ე დადგენილების ცვლილების პროექტი, რომლის შესაბამისად, ანტიკორუფციულმა საბჭომ საქმიანობის ანგარიში მთავრობასთან ერთად საქართველოს პარლამენტსაც უნდა წარუდგინოს. საანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის, მთავრობის 390-ე დადგენილების ცვლილებების პროექტი წარდგენილია მთავრობისთვის დასამტკიცებლად და მიმდინარეობს დამატებითი კონსულტაციები.

ვალდებულების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს კორუფციული დანაშაულების გამოძიებასა და სისხლისსამართლებრივ დევნაზე მომუშავე პირების სპეციალიზაციის მიმართულებით, მათ შორის იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულების, საერთაშორისო კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის საკითხებზე, პერიოდული გადამზადება წარმოადგენდა.

საანგარიშო პერიოდში, კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის, კორუფციის პრევენციის, ასევე კორუფციული რისკების იდენტიფიცირების, მართვის, შეფასებისა და აღმოფხვრის საკითხებზე გამართულ სასწავლო ღონისძიებებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 54-მა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა.

რაც შეეხება საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომელთა გადამზადებას, 2019  წელს კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე განხორციელდა 6 სასწავლო აქტივობა (მათ შორის 3 სასწავლო ვიზიტი), რომლის ფარგლებშიც 36-მა თანამშრომელმა გაიარა სხვადასხვა სასწავლო კურსი. გარდა ამისა, იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულების, საერთაშორისო კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის საკითხებთან დაკავშირებით განხორციელდა 2 სასწავლო აქტივობა, რომლის ფარგლებში გადამზადდა პროკურატურის 25 თანამშრომელი. აღნიშნულ თემებზე მოსამზადებელი კურსის ფარგლებში სწავლება გაიარა 38-მა სტაჟიორმა. გარდა ამისა, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“, გაიმართა ტრენინგი თემაზე ,,კეთილსინდისიერება საჯარო სამსახურში“, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები რისკების შეფასების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასაც გაეცნენ.

ზემოაღნიშნულ სასწავლო აქტივობებში საქართველოს გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებთან ერთად, სასამართლო კორპუსის, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. აღსანიშნავია, რომ ერთობლივი სწავლება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საერთო გამოწვევებზე ერთობლივი მიდგომების ჩამოყალიბებას.

სამდივნოს შეფასებით, ვალდებულება გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში ნაწილობრივ შესრულდა. ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის 2019 წლის 30 დეკემბერს დამტკიცებამ ხელი შეუშალა ვალდებულებით გათვალისწინებული და მეთოდოლოგიის დამტკიცებაზე დამოკიდებული ეტაპების გეგმით განსაზღვრულ ვადებში შესრულებას.


ეტაპები:

6.1. ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ ანტიკორუფციული საბჭოსა და ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შემ

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია მომზადებულია
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
იუსტიციის სამინისტრო
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნოს მიერ ანტიკორუფციული საბჭოსა და ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით შემუშავდა კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.2. კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად კორუფციული რისკების შეფასების განხორციელება ანტიკორუფციულ დანაყოფებში (კორუფციული რისკების შეფასების მიმდინარეობის შესახებ ფორუმის ინფორმირე

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
კორუფციული რისკების შეფასება განხორციელებულია დამოუკიდებელ ექსპერტებთან თანამშრომლობით და კანონმდებლობის შესაბამისად.
ვადა
დაწყება
მარტი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
-
პასუხისმგებელი უწყება
იუსტიციის სამინისტრო
შედეგი
კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია ანტიკორუფციულმა საბჭომ დაამტკიცა 2019 წლის 30 დეკემბერს, შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში ანტიკორუფციულ დანაყოფებში ვერ განხორციელდა რისკების შეფასება.
შეფასება
done iconარ შესრულდა

6.3. ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშგების გაძლიერება (ანტიკორუფციული საბჭო თავისი საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს)

მიმდინარეობს
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ანტიკორუფციული საბჭო თავისი საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
იუსტიციის სამინისტრო
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ მთავრობის 390-ე დადგენილების ცვლილების პროექტი.
შეფასება
done iconნაწილობრივ შესრულდა

6.4. კორუფციული რისკების შეფასების შედეგებისა და საჭიროების მიხედვით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და მთავარი პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დ

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
კორუფციული რისკების შეფასების შედეგებისა და საჭიროების მიხედვით, შესაბამისი სამსახურები გაძლიერებულია
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
საქართველოს მთავარი პროკურატურა
პასუხისმგებელი უწყება
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
შედეგი
კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია ანტიკორუფციულმა საბჭომ დაამტკიცა 2019 წლის 30 დეკემბერს, შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა რისკების შეფასება და იმ საჭიროებების გამოვლენა, რომლის საფუძველზეც დაიწყებოდა შესაბამისი სამსახურების/დანაყოფების გაძლიერება
შეფასება
done iconარ შესრულდა

6.5. კორუფციული დანაშაულების გამოძიებასა და სისხლის სამართლებრივ დევნაზე მომუშავე პირების პერიოდული ტრენინგები სპეციალიზაციის მიმართულებით, მათ შორის იურიდიული პირების მიერ ჩადენილ კორუფციული დანაშაულ

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შესაბამის პრაქტიკოსთა სპეციალიზაცია გაუმჯობესებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
საქართველოს მთავარი პროკურატურა
პასუხისმგებელი უწყება
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში, კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის, კორუფციის პრევენციის, ასევე კორუფციული რისკების იდენტიფიცირების, მართვის, შეფასებისა და აღმოფხვრის საკითხებზე გამართულ სასწავლო ღონისძიებებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 54-მა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა. რაც შეეხება საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომელთა გადამზადებას, 2019 წელს კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე განხორციელდა 6 სასწავლო აქტივობა (მათ შორის 3 სასწავლო ვიზიტი), რომლის ფარგლებშიც 36-მა თანამშრომელმა გაიარა სხვადასხვა სასწავლო კურსი. გარდა ამისა, იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულების, საერთაშორისო კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის საკითხებთან დაკავშირებით განხორციელდა 2 სასწავლო აქტივობა, რომლის ფარგლებში გადამზადდა პროკურატურის 25 თანამშრომელი. აღნიშნულ თემებზე მოსამზადებელი კურსის ფარგლებში სწავლება გაიარა 38-მა სტაჟიორმა. გარდა ამისა, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“, გაიმართა ტრენინგი თემაზე ,,კეთილსინდისიერება საჯარო სამსახურში“, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები რისკების შეფასების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასაც გაეცნენ.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!