ვალდებულებები

სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდა

ვალდებულება: სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდა
ვალდებულების აღწერა:

ფორუმის წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციით, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ პარტნიორ უწყებებთან ერთად 2018 წელს დაიწყო სახელმწიფო/საჯარო ინსტიტუციების მიერ საგრანტო დაფინანსების გაცემის არსებული სისტემის რეფორმაზე მუშაობა.

არსებული პრაქტიკის მიხედვით, საქართველოს კანონმდებლობა სამინისტროებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გრანტის გაცემის საერთო პრინციპებსა და პროცედურას არ ითვალისწინებს. ამასთან, არ არსებობს საჯარო ინსტიტუციების მიერ გრანტის გაცემის ერთიანი საკანონმდებლო სტანდარტი. გარდა ამისა, სახელმწიფო საგრანტო სისტემაში ჩართული არ არის რიგი საჯარო ინსტიტუციებისა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობები.

შედეგი: სახელმწიფო/საჯარო ინსტიტუციების მიერ საგრანტო დაფინანსების გაცემის არსებული სისტემის რეფორმირება, მისი გამჭვირვალობის, ხელმისაწვდომობის და ეფექტიანობის გაზრდა უზრუნველყოფილია
ვადა: დაწყების თარიღი - დეკემბერი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ინოვაცია და ტექნოლოგიები, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: მთავრობის ადმინისტრაცია
არსებული პროგრესი:
მიმდინარეობს done iconნაწილობრივ შესრულდა

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ფორუმის წევრ ა(ა)იპ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან ერთად 2018 წელს დაიწყო სახელმწიფო/საჯარო ინსტიტუციების მიერ საგრანტო დაფინანსების გაცემის არსებული სისტემის რეფორმაზე მუშაობა. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის, ფინანსთა სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. გაიმართა არაერთი შეხვედრა და მომზადდა გრანტების შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების რამდენიმე პროექტი.

მომზადებული კანონპროექტის სამუშაო ვერსია განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულების მიერ გრანტის გაცემის საერთო სტანდარტებს, კერძოდ, საჯარო დაწესებულებების მიერ გრანტის გაცემის პრინციპებს (თავისუფალი კონკურენცია, მიუკერძოებლობა, ეფექტიანობა, საჯაროობა, ანგარიშვალდებულება, დამოუკიდებლობა, კოორდინირება), საჯარო დაწესებულებების მიერ გრანტის გაცემის ეტაპებს, საგრანტო პროგრამის შემუშავებასა და გამოქვეყნებასთან, აგრეთვე გრანტის გაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ძირითადი სტანდარტ-პრინციპები საკმარისად მკაფიო იქნება იმისთვის, რომ საგრანტო დაფინანსება სანდო და გამჭვირვალე პროცესად იქცეს. ამასთან, ცალკეულ სახელმწიფო უწყებებს აღნიშნული სტანდარტ-პრინციპების შესაბამისად, ექნებათ პროცესის დეტალური მოწესრიგების შესაძლებლობა. სამუშაო ჯგუფი აქტიური დისკუსიებისა და განხილვების შედეგად შეთანხმდა გრანტის გაცემის საერთო პრინციპებზე, თუმცა, რიგ პროცედურულ ნაწილსა და სხვა სუბიექტებისთვის გრანტის გაცემის უფლების მინიჭებაზე მიმდინარეობს მსჯელობა და დამატებით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა. დაგეგმილია კანონპროექტზე მუშაობის დასრულება და მისი წარდგენა დაინტერესებული მხარეებისთვის. ხოლო, კანონპროექტის მთავრობის მიერ მოწონების შემთხვევაში იგი წარედგინება საქართველოს პარლამენტს.

სამდივნოს შეფასებით, საანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის ვალდებულება ნაწილობრივ შესრულდა, რადგან მომზადებულია „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების რამდენიმე პროექტი. საჭიროა, საბოლოო პროექტზე შეთანხმება, მისი დაინტერესებული მხარეებისთვის წარდგენა და შემდეგ ცვლილებების საქართველოს პარლამენტში ინიცირება.


ეტაპები:

12.1. საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების მიზნით, სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან კონსულტაციების გამართვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების მიზნით, სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან კონსულტაციები გამართულია
ვადა
დაწყება
ნოემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
-
პასუხისმგებელი უწყება
მთავრობის ადმინისტრაცია
შედეგი
შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის, ფინანსთა სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. გაიმართა არაერთი შეხვედრა და მომზადდა „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების რამდენიმე პროექტი.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

12.2. გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტის მომზადება

მიმდინარეობს
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ცვლილებების პროექტი მომზადებულია
ვადა
დაწყება
დეკემბერი 2018
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
-
პასუხისმგებელი უწყება
მთავრობის ადმინისტრაცია
შედეგი
საანგარიშო მომზადდა „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების რამდენიმე პროექტი. სამუშაო ჯგუფი შეთანხმდა გრანტის გაცემის საერთო პრინციპებზე, თუმცა, კონსულტაციები გრძელდება რიგ პროცედურულ საკითხებზე
შეფასება
done iconუმეტესწილად შესრულდა

12.3. კანონში ცვლილების პროექტის დაინტერესებული მხარეებისათვის წარდგენა

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
კანონში ცვლილებების პროექტი წარდგენილია დაინტერესებული მხარეებისთვის
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
-
პასუხისმგებელი უწყება
მთავრობის ადმინისტრაცია
შედეგი
სამუშაო ჯგუფის მიერ საბოლოო ვერსიის მომზადების შემდეგ პროექტი წარედგინება დაინტერესებულ მხარეებს
შეფასება
done iconარ შესრულდა

12.4. კანონში ცვლილების პროქტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
კანონში ცვლილებების პროექტი წარდგენილია საქართველოს პარლამენტისთვის
ვადა
დაწყება
დეკემბერი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
საქართველოს პარლამენტი
პასუხისმგებელი უწყება
მთავრობის ადმინისტრაცია
შედეგი
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების გავლის შემდეგ, კანონის პროექტი წარედგინება პარლამენტს
შეფასება
done iconარ შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!