ვალდებულებები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

ვალდებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება
ვალდებულების აღწერა: თვითმმართველობის განხორციელებისას ელექტრონული მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ერთიანი სისტემის გამოყენება ღია მმართველობის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ამასთან, უმეტეს შემთხვევაში, სახელმწიფო სერვისების ელექტრონულად შეთავაზება მომსახურების მიღების ყველაზე უფრო სწრაფი, კომფორტული და იაფი გზაა.

ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და ხუთი ელექტრონული სერვისის დანერგვა და განვითარება დაისახა მიზნად
შედეგი: 5 ელექტრონული სერვისი დანერგილია
ვადა: დაწყების თარიღი - ივლისი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2019
OGP მიმართულებები: სერვისების ხელმისაწვდომობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
დასრულდა done iconსრულად შესრულდა
USAID/GGI-ის პროგრამის მხარდაჭერით, შემუშავდა "ბათუმის მერიის სერვისებისა და სერვისების მიწოდების სტრატეგია", რომელიც მოიცავს ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების ფუნქციურ ანალიზს, სამართლებრივი აქტებისა და სერვისების კატალოგს. აღწერილია მუნიციპალიტეტის 200-ზე მეტი სერვისი, რომელსაც მერია სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და შპს-ების მეშვეობით ახორციელებს. ანგარიშში გამოთქმულია შენიშვნები, როგორც პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის, ასევე სერვისების სტანდარტიზაციის და სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგის მიმართულებით. გაცემულია რეკომენდაციები რესურსების ოპერირებასა და ზედამხედველობასთან დაკავშირებითაც.

შექმნილია „მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონული პლატფორმა“ – idea.batumi.ge, რომლის მეშვეობით მოქალაქეებს მიეცათ პროექტების ინიცირების შესაძლებლობა.

საანგარიშო პერიოდში ამოქმედდა ელექტრონული პეტიციების მოდული - petition.lsg.ge/batumi, რომელიც ინტეგრირებულია ბათუმის საკრებულოს ვებგვერდთან. ელ. პლატფორმაზე განთავსებულია პეტიციის შევსების, წარდგენის, ხელმოწერის, რეგისტრაციის ინსტრუქციები და სხვა სახელმძღვანელო წესები. ასევე, ხელმისაწვდომია ინფორმაცია მიმდინარე, დასრულებული და უარყოფილი პეტიციების შესახებ.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებული 1%-იანი ბარიერი, რომელიც საჭიროა პეტიციის განსახილველად, შემცირებულია 0,5 %-მდე. ანგარიშგების პერიოდის დასასრულისთვის წარმოდგენილია 5 პეტიცია, რომელთაგან ერთი განხილულია საკრებულოს მიერ.

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულების ფარგლებში, შეიქმნა ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის და მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის სტატისტიკის მოდულები - batumi.ge/statistics.

დამუშავდა სტატისტიკური ინფორმაცია ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის და ასევე, მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი თუ დასრულებული ღონისძიებების შესახებ. ხელმისაწვდომია სრული სტატისტიკა და ინფორმაცია დადებით ან უარყოფითად გადაწყვეტილი საკითხების შესახებ.

ქალაქის განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური ჩაერთო მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა MMS.

რაც შეეხება, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდულის დანერგვას, ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური ჩართულია მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა MMS-ში, რაც ამარტივებს აღნიშნული სამსახურის მიერ პროგრამების მართვასა და შემოსულ განცხადებებზე ინდივიდუალური წარმოების პროცესს.

სამდივნოს შეფასებით, ვალდებულება გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში სრულად შესრულდა, რადგან განხორციელებულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ეტაპი.

ეტაპები:

6.1. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებული საკვანძო ბიზნეს-პროცესების ანალიზი

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ბიზნეს პროცესების ანალიზი განხორციელებულია
ვადა
დაწყება
ივნისი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
USAID-ის პროექტის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში; ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები;
პასუხისმგებელი უწყება
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
USAID/GGI-ის პროგრამის მხარდაჭერით, შემუშავდა "ბათუმის მერიის სერვისებისა და სერვისების მიწოდების სტრატეგია", რომელიც მოიცავს ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების ფუნქციურ ანალიზს, სამართლებრივი აქტებისა და სერვისების კატალოგს. აღწერილია მუნიციპალიტეტის 200-ზე მეტი სერვისი, რომელსაც მერია სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და შპს-ების მეშვეობით ახორციელებს
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.2. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
USAID-ის პროექტის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში; ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები;
პასუხისმგებელი უწყება
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
შექმნილია „მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონული პლატფორმა“ – idea.batumi.ge, რომლის მეშვეობით მოქალაქეებს მიეცათ პროექტების ინიცირების შესაძლებლობა
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.3. ელექტრონული პეტიციების მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ელექტრონული პეტიციების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
USAID-ის პროექტის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში; ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები
პასუხისმგებელი უწყება
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში ამოქმედდა ელექტრონული პეტიციების მოდული - petition.lsg.ge/batumi, რომელიც ინტეგრირებულია ბათუმის საკრებულოს ვებგვერდთან
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.4. სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის მოდული დანეგილია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
USAID-ის პროექტის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში; ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები
პასუხისმგებელი უწყება
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
შეიქმნა ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის და მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის სტატისტიკის მოდულები - batumi.ge/statistics
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.5. ქონების მართვის სერვისების მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ქონების მართვის სერვისების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
ივლისი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
USAID-ის პროექტის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში; ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები
პასუხისმგებელი უწყება
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
დამუშავდა სტატისტიკური ინფორმაცია ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის და ასევე, მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი თუ დასრულებული ღონისძიებების შესახებ. ხელმისაწვდომია სრული სტატისტიკა და ინფორმაცია დადებით ან უარყოფითად გადაწყვეტილი საკითხების შესახებ
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.6. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
USAID-ის პროექტის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში; ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები
პასუხისმგებელი უწყება
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
რაც შეეხება, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდულის დანერგვას, ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური ჩართულია მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა MMS-ში, რაც ამარტივებს აღნიშნული სამსახურის მიერ პროგრამების მართვასა და შემოსულ განცხადებებზე ინდივიდუალური წარმოების პროცესს
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!