ვალდებულებები

ღია მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და გამოქვეყნების შესაძლებლობების განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტში

ვალდებულება: ღია მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და გამოქვეყნების შესაძლებლობების განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტში
ვალდებულების აღწერა: ღია მონაცემების კონცეფციას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ღია მმართველობის პროცესში. საქართველოს მთავრობა როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებს ღია მონაცემებს. ღია მონაცემების რეგულარულად და სათანადო ფორმით გამოქვეყნება შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს, ბიზნეს სექტორს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გაეცნოს სახელმწიფო მონაცემებს და მათი გამოყენებით შექმნას ინოვაციური აპლიკაციები, ბიზნეს პროექტები და ელექტრონული სერვისები.

ღია მონაცემების რეგულარულად და ეფექტიანად გამოქვეყნების მიზნით, ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ შეიქმნა ღია მონაცემთა პორტალი www.data.gov.ge. პორტალის შექმნიდან დღემდე მასზე მონაცემების განთავსება დაბალი სიხშირითა და ინტენსივობით ხდება, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ღია მონაცემების შეგროვებისა და სათანადო ფორმატებში (XML, CSV) დამუშავებისთვის საჭირო შესაძლებლობების სიმწირე წარმოადგენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ აიღო ვალდებულება შეიმუშაოს ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წლებისთვის, რომლის ეფექტიანად შესრულება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ღია მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და გამოქვეყნების შესაძლებლობებს.
შედეგი: ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო შემუშავებული და დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - ივნისი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
დასრულდა done iconსრულად შესრულდა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობები USAID/GGIის მხარდაჭერითა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) მჭიდრო თანამშრომლობით განახორციელა. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ღია მონაცემების შეგროვებასთან, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით სიტუაციური ანალიზი. შესაბამისად მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტი. ამავდროულად, არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით, შემუშავდა რეკომენდაციები. აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდა ღია მონაცემების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (2019-2020) პირველადი ვარიანტები.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ და IDFI-მ 2019 წლის 4 სექტემბერს გამართეს საჯარო განხილვა ღია მონაცემების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, მედიის, აკადემიურ წრეების, ბიზნესისა და ახალციხის მერიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა 2019 წლის 24 სექტემბერის N2049 07 ბრძანებით დაამტკიცა. სამოქმედო გეგმაზე დაყრდნობით IDFI-ის წარმომადგენლებმა ტრენინგები ჩაუტარეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებს.

ეტაპები:

2.1.1. ღია მონაცემებს შეგროვებასთან, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით სიტუაციური ანალიზის მომზადება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სიტუაციური ანალიზი მომზადებულია
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ღია მონაცემების შეგროვებასთან, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით სიტუაციური ანალიზი. შესაბამისად მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტი
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

2.1.2. ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის (2019-2020) პირველადი ვერსიის შემუშავება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია შემუშავებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით, შემუშავდა რეკომენდაციები. აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდა ღია მონაცემების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (2019-2020) პირველადი ვარიანტები
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

2.1.3. ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის (2019-2020) პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვები

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვები ჩატარებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ და IDFI-მ 2019 წლის 4 სექტემბერს გამართეს საჯარო განხილვა ღია მონაცემების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, მედიის, აკადემიურ წრეების, ბიზნესისა და ახალციხის მერიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

2.1.4. ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო დამტკიცებულია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა 2019 წლის 24 სექტემბერის N2049 07 ბრძანებით დაამტკიცა
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!