ვალდებულებები

გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში

ვალდებულება: გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში
ვალდებულების აღწერა: საქართველო გამოირჩევა როგორც ღია მმართველობის პროცესში ხელისუფლების სამივე შტოს ჩართულობით, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების აქტიური მონაწილეობით. ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში 13 მუნიციპალური ორგანო მონაწილეობს, მათგან 9 მუნიციპალურმა ორგანომ გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის შემუშავების ვალდებულება აიღო, რომლის დახმარებით ჩამოყალიბდება კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის სახელმძღვანელო სტანდარტები.

საბიუჯეტო სახსრების გამჭვირვალედ და კეთილსინდისიერად გამოყენება მუნიციპალიტეტების უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს. აღნიშნულთან დაკავშირებით, რიგი მუნიციპალიტეტებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, რომ მათ არ გააჩნიათ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც აანალიზებს გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის პროცესში არსებულ გამოწვევებს/საფრთხეებს, ადგენს მათი გადაჭრის გზებს და განსაზღვრავს გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის არსებული სტანდარტების განმტკიცებისთვის განსახორციელებელ ქმედებებს. შესაბამისად, გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტანდარტების დანერგვა, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში დემოკრატიული მმართველობის ხარისხის გაუმჯობესებას.
შედეგი: გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია (2019-2022); შესაბამისი სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო შემუშავებული და დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - სექტემბერი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
მიმდინარეობს done iconუმეტესწილად შესრულდა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტები შემუშავებულ იქნა გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP პროექტთან  ,,დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე“ მჭიდრო თანამშრომლობით. სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი შემდეგ ეტაპებს მოიცავდა:
  • მუნიციპალური სერვისების შეფასება და სიტუაციური ანალიზის დოკუმენტის შემუშავება
  • იდენტიფიცირებული სტრატეგიული პრიორიტეტების შეთანხმება და ვალიდაცია
  • სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, ასევე მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიების მომზადება
  • სტრატეგიული დოკუმენტების საჯარო განხილვები და დამტკიცება.
მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტრატეგია შედგება ოთხი ნაწილისაგან:

1. სტრატეგიული დოკუმენტების მიზანი, ამოცანები, პრინციპები და შემუშავების პროცესი
2. სტრატეგიის პრიორიტეტები
3. დოკუმენტების მონიტორინგის მექანიზმი
4. სტრატეგიის იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა.

გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიების მთავარი მიზანია გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების ერთიანი პოლიტიკის შექმნა, მუნიციპალური მმართველობის ორგანოთა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდით საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლება, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ჩართულობა, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ჩამოყალიბება.

გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის ამოცანებია:
  • მუნიციპალიტეტის სამსახურების კეთილსინდისიერების, ღიაობის, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების განმტკიცება
  • გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების პროცესში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობის უზრუნველყოფა
  • გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების თაობაზე საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის გაზრდა
გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ეფექტური პოლიტიკის შექმნის მიზნით, მუნიციპალიტეტში ჩატარებული მუნიციპალური სერვისების შეფასების კვლევის დოკუმენტის საფუძველზე გამოვლინდა შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები:

1. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა
2. სოციალური პოლიტიკისა და პროგრამების განვითარება

ეტაპები:

1.1.1. გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის შესახებ სიტუაციური ანალიზის მომზადება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის შესახებ სიტუაციური ანალიზი მომზადებულია
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); პროექტი დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში (DGG); დონორი – დანიის მთავრობა
პასუხისმგებელი უწყება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი მოიცავდა მუნიციპალური სერვისების შეფასებასა და სიტუაციური ანალიზის დოკუმენტის შემუშავებას
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

1.1.2. გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსიის მომზადება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსია მომზადებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); პროექტი დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში (DGG); დონორი – დანიის მთავრობა;
პასუხისმგებელი უწყება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
შემუშავდა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პირველადი სამუშაო ვერსიები.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

1.1.3. გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვები

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ჩატარებულია გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვარიანტების საჯარო განხილვები
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); პროექტი დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში (DGG); დონორი – დანიის მთავრობა;
პასუხისმგებელი უწყება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი მოიცავდა სტრატეგიული დოკუმენტების საჯარო განხილვებს
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

1.1.4. გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის (2019- 2022), სამოქმედო გეგმის (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცება

მიმდინარეობს
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია (2019- 2022), სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო დამტკიცებულია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); პროექტი დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში (DGG); დონორი – დანიის მთავრობა;
პასუხისმგებელი უწყება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკის დოკუმენტები არ დამტკიცებულა
შეფასება
done iconარ შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!